homepage

Het Havengebied in Enschede is een belangrijk maar deels verouderd bedrijventerrein. Het bedrijventerrein Havengebied beslaat een bruto oppervlakte van circa 200 hectare, met daarop ruim 350 bedrijven en ongeveer 6.000 arbeidsplaatsen. 

De bedrijvigheid en de werkgelegenheid in het Havengebied zijn van groot belang voor de gemeente Enschede, mede vanwege het type arbeidsplaatsen dat goed aansluit op de samenstelling van de Enschedese beroepsbevolking. Het is bij uitstek een geschikte vestigingsplaats voor traditionele bedrijvigheid en één van de weinige terreinen in Enschede waar zich bedrijven in de hogere milieucategorieën kunnen vestigen. Er is havengebonden bedrijvigheid te vinden: de haven wordt gebruikt als loshaven en in beperkte mate als laadhaven.    

Het gebruik van het terrein in termen van werkgelegenheid is in de loop der jaren minder intensief geworden. Door het migreren van bedrijven naar nieuwe bedrijventerreinen resteert momenteel een categorie bedrijven, waarvoor de kwaliteit van de omgeving van minder belang is. Daarmee verbonden is een daling van de waarde van het vastgoed. Ook is er minder geld beschikbaar voor het onderhouden van de eigen kavel met opstal. Het gevolg is een bedrijventerrein met een matige uitstraling, met steeds meer kavels met minder economische activiteit. Anderzijds is het Havengebied steeds beter gefaciliteerd voor de zwaardere milieucategorieën en dat biedt nieuwe kansen.

Herstucturering havengebied Enschede
Om te voorkomen dat het havengebied minder aantrekkelijk wordt voor bedrijven, om nieuwe bedrijven aan te treken en het vervoer over het water te stimuleren is een programma van herstructurering noodzakelijk.
Deze herstructurering wordt mede mogelijk gemaakt met financiele steun van de Rijksoverheid, de Europese Unie, de Provincie Overijssel en de Regio Twente.

logo-regio-twente logo eu nl met fonds ernaast fc

ROx ELI Logo 2 RGB pos op kleur

 

Go compleet fcpov logo kleur

Versterking van het Havengebied betekent versterking van de (boven)regionale economische structuur. Een aantal grote bedrijven van (inter)nationaal belang is er gevestigd, waaronder bandenproducent Vredestein, Pilkington glas en Verosol zonweringen. 

Het Havengebied is centraal gelegen in Netwerkstad Twente (het samenwerkingsverband van de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Oldenzaal en Enschede) met in de directe nabijheid het Twentekanaal, de rijksweg A35, de spoorverbinding Enschede-Hengelo en Duitsland. In de Nota Ruimte is Twente benoemd als nationaal stedelijk netwerk en economisch kerngebied met internationale afstemming op Gronau, Osnabrück en Münster. Het nationale stedelijke netwerk Twente (of: ‘Netwerkstad Twente’) maakt deel uit van de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur.
De internationale concurrentiepositie van Nederland wordt versterkt door de ontwikkeling van nationale stedelijke netwerken en stedelijke centra. De herstructurering van het Havengebied levert een bijdrage aan de economische structuurversterking van Twente waardoor uiteindelijk de concurrentiekracht van Nederland vergroot. Bovendien vermindert, door te investeren in binnenstedelijke bedrijfsterreinen, de druk op het buitengebied om bedrijvigheid te faciliteren.

 

luchtfoto haven

  

Contact

Projectmanager: Rien Wilderink, (053) 4815568, r.wilderink@enschede.nl
Secretariaat: (053) 481 5067, j.hamstra@enschede.nl
Communicatieadviseur: Hans Lammertink, (053) 481 7597, h.lammertink@enschede.nl