homepage

“Informatie ván de overheid en communicatie mét de overheid is een recht van de burger die de burger nodig heeft om haar rechten en plichten als burger goed te kunnen vervullen”  - definitie overheidscommunicatie commissie Wallage

De samenleving is aan het veranderen en ook de overheid is aan het veranderen, daarbij is tegelijkertijd de communicatie tussen een gemeente en haar inwoners aan het veranderen. Nieuws wordt sneller gemaakt en verspreid, inwoners organiseren zich makkelijker, dienstverlening vindt steeds meer online plaats, social media is een normale manier van communicatie geworden en ga zo door. Alles wat een organisatie doet is tegenwoordig sneller zichtbaar en ook niet doen wat je belooft wordt sneller ‘afgestraft’ en dat wordt weer door een steeds grotere groep gezien en becommentarieerd. Er is een ware media-explosie gaande.

Tegelijkertijd willen we juist gebruik maken van de kracht van de inwoners van de gemeente, er zijn steeds meer initiatieven in wijken en buurten waarbij mensen het zélf doen. Communicatie kan verbinden, kan helpen en kan bijdragen aan die beweging en bijdragen aan de effectiviteit van het openbaar bestuur. Dus we gooien graag de deuren open, we doen het open en transparant en we doen het samen. We zien de kansen voor communicatie, het is tijd om te herijken en de uitgangspunten voor optimale overheidscommunicatie eens onder elkaar te zetten 

Het coalitieakkoord “Samen, Duurzaam, Sterker” geeft richting:
“De inwoner van Enschede staat centraal. Vanuit dat uitgangspunt inspireert, initieert, arrangeert, faciliteert en handhaaft de overheid waar nodig. De gemeente is betrouwbaar, dienstbaar, transparant en herkenbaar. Vanuit dat beeld krijgt de gemeente het vertrouwen van haar inwoners, maar geeft ze ook vertrouwen. Het delen van verantwoordelijkheden biedt mensen kansen en laat zoveel mogelijk de verantwoordelijkheden in de samenleving (…) In de komende periode willen we zorgen dat het gemeentebestuur vlot en proactief kan communiceren met de stad. Wendbaarheid en flexibiliteit zijn daarbij essentieel.”

Informatie en Communicatie


Het belangrijkste doel van de overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van de burger op informatie van de overheid. Dit recht ligt vast in de Grondwet en de Wet Openbaarheid van Bestuur. Door optimale informatie van de overheid kunnen burgers het beleid van de overheid beoordelen en beïnvloeden, daarnaast kunnen ze bepalen in hoeverre ze zelf actie moeten ondernemen t.a.v. de effecten van het beleid op hun (directe) leefomgeving.
Ook hebben burgers recht op communicatie met de overheid. Burgers kunnen informatie vragen van de overheid, meedenken, hun mening geven of een klacht uiten. Het is belangrijk dat zij de overheid makkelijk kunnen benaderen voor informatie.

Communicatie wordt steeds belangrijker


Een terugtredende overheid die zoveel mogelijk gebruik wil maken van de kracht van de gemeenschap zelf, inzet op samenlevingsgericht werken, intensief in wil zetten op samenwerking met partners, initiatieven uit de samenleving wil stimuleren, los wil laten, zo weinig mogelijk belemmeringen en regels wil, maar wel bescherming en ondersteuning wil bieden waar inwoners dat nodig hebben maakt het belang van communicatie alleen maar groter.
Dat geldt zeker voor de gemeente Enschede waarbij (uitvoerende) verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden gelegd. De gemeente Enschede zet in op samenlevingsgericht werken. Hiermee wil ze dichter bij inwoners staan, op straat en buurtniveau acteren. En inwoners betrekken en enthousiasmeren om steeds meer zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving. Optimale communicatie is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde.

Hoofdlijnen


We presenteren deze communicatievisie volgens een aantal hoofdstukken

  1. Van vertellen naar luisteren
  2. Participatie en communicatie
  3. Be good and tell it
  4. Digitale excellentie
  5. Media
  6. Financieel

In elk hoofdstuk geven we de richting aan waarlangs de communicatie vormgegeven kan worden, zodat het uitnodigt om te reageren en aan te vullen.